AKCE   ATRIUM   O NÁS   ARCHIV   PARTNEŘI   ODKAZY   KONTAKTY

Pořadatelem festivalu je zájmový spolek Společnost klasické kytary Zlín za spoluúčasti Základní umělecké školy Zlín. Spolek, jehož členy jsou pedagogové hry na kytaru a ředitelka školy, působí při ZUŠ Zlín od roku 2010 a jeho hlavním cílem je pořádání koncertů a osvětová činnost formou seminářů, mistrovských tříd či přednášek.

 

Činnost spolku též navazuje na Školní vzdělávací program (ŠVP) – studijní zaměření Hra na kytaru a významně jej rozšiřuje. Základní umělecká škola jako jeden z hlavních garantů kontinuity kultury má jen omezené finanční a legislativně dané možnosti, při dobře fungující spolupráci s podobnými spolky naopak značné. Lze tak dokonce vytvořit celý nový systém.

 

Akce konané v rámci festivalové řady „Kytara Zlín – mezinárodní koncerty v atriu“ sledují vždy tyto aspekty:

kulturní – první částí akce je koncert o délce ca. 45 – 50 minut

vzdělávací – druhou částí jsou mistrovské třídy nebo přednáška či seminář

společenský – termínem je vždy neděle v 15.00, díky čemuž se akcí účastní i celé rodiny s dětmi

 

Zlín je krajským městem a sídlem Filharmonie Bohuslava Martinů, jediného profesionálního tělesa tohoto typu a velikosti v kraji. Kytara však není nástrojem symfonického orchestru ani častým hostem jeho koncertních sezón. Tuto mezeru se snaží Společnost klasické kytary zaplnit a představuje veřejnosti špičkové interprety současnosti.

 

 

Ze Školního vzdělávacího programu:

 

Charakteristika a koncepce studijního zaměření Hra na kytaru.

 

Přesto, že kytara je nástrojem s obrovskou tradicí a vyobrazení jejích drnkacích předchůdců lze nalézt už na malbách či kamenných reliéfech z dob starověkých civilizací, na začátku 20. století byla téměř odsouzena k zániku. Po velké vlně nadšení, která v první polovině 19. století zachvátila Paříž, Vídeň a později Londýn se koncem téhož století dočkala nezájmu téměř stejně intenzivního a poslední velcí virtuozové a skladatelé tohoto období umírali již v zapomnění. Příčin takového úpadku lze jistě nalézt více. Mluví se o velké obtížnosti hry na tento nástroj, jeho slabších zvukových možnostech nebo malém množství špičkových koncertních umělců. Své však nejspíš již tehdy sehrála i jistá izolovanost a sebestřednost kytarového světa.

 

V prvních desetiletích 20. století a na počátku své dráhy si legendární kytarista Andrés Segovia vytyčil čtyři cíle: pozvednout kytaru z bídných uměleckých poměrů a lidových zábav, zajistit jí náležitý koncertní repertoár, představit ji na koncertních pódiích celého světa a přimět zodpovědné osoby, aby zařadily výuku kytary do učebních osnov hudebních škol, konzervatoří a akademií vedle všech ostatních nástrojů. Všechny tyto cíle se mu podařilo beze zbytku naplnit. Klasická kytara prošla během uplynulého století vývojem, jako žádný jiný hudební nástroj a dnes ji už nelze spojovat jen se španělským nebo latinsko-americkým folklórem. Zařadila se do velké rodiny dnes uznávaných koncertních nástrojů.

 

Vědomi si těchto skutečností a pociťujíce i jistý závazek, snaží se pedagogové Oddělení strunných nástrojů na ZUŠ Zlín poskytnout komplexní a erudovanou výuku v duchu moderní metodiky a trendů. Základem je správný a zdraví žáka neohrožující posed s nástrojem a další návyky umožňující rozvíjení optimální techniky hry. Žáci jsou pozvolna seznamováni s didaktickým a přednesovým repertoárem nástroje a elementárními pravidly jeho interpretace platnými pro jednotlivá slohová období, jsou vedeni k jeho sebevědomé, ale zodpovědné prezentaci ve veřejných vystoupeních ať už jako sólisté, nebo členové souborů či kytarového orchestru.

 

Mimořádný důraz je kladen právě na veřejná vystoupení žáků jako nejlepší způsob prezentace jejich pokroku ve studiu. V prostředí vzájemné důvěry, zdravé motivace a dobré komunikace mezi učiteli a žáky a jejich rodiči byl vytvořen systém třídních besídek a školních kytarových koncertů, na nichž probíhají zábavnou formou různé soutěže („Ceny publika“, „Kytarový Hujer“). Cílem je zapojení co největšího množství žáků a celých rodin do těchto aktivit. Žáci jsou tak nenásilnou formou vedeni k aktivnímu provozování hudby a vnímání kultury, ale také k základním návykům společenského chování. Praktickou stránkou veřejných vystoupení je rovněž nácvik zvládání stresových situací v běžném životě. Při Oddělení strunných nástrojů bylo také založeno občanské sdružení „Společnost klasické kytary Zlín“, které jako doplněk/součást studia pořádá festivalovou řadu „Kytara Zlín – Mezinárodní koncerty v atriu“, na nichž se žáci mají možnost seznámit se špičkovými interprety dneška a zúčastnit se výuky v jejich mistrovských třídách. Tyto akce jsou organizovány tak, aby se jich mohly opět zúčastnit celé rodiny s dětmi – žáky školy a samozřejmě i širší veřejnost.

 

Cílem snažení učitelů oddělení je nejen připravit žáka k případnému pokračování ve studiu na konzervatoři, ale také alespoň vybavit jej potřebnými dovednostmi a chutí třeba jen k amatérskému muzicírování dle svého vkusu a obliby v dalším životě, pro něž je kytara nástrojem velmi vhodným.

_________________ © 2017 Společnost klasické kytary Zlín _________________